Organisation

Intern organisation.

Sjov Senior Motion er en flerstrenget idrætsforening med selvstyrende afdelinger, hvor generalforsamlingen er højeste myndighed. Generalforsamling afholdes hvert år i uge 9, og alle medlemmer med mindst 30 dages medlemsanciennitet har stemmeret ved personlig fremmøde.

Foreningen ledes og repræsenteres af bestyrelsen, som består af formand, næstformand, kasserer, sekretær og et menigt foreningsmedlem (se nedenfor) samt hver enkelt afdelings formand. Bestyrelsesmøder afholdes efter behov, men mindst én gang årlig i oktober eller november måned.

Forrretningsudvalget varetager foreningens daglige ledelse og består af bestyrelsens formand, næstformand, kasserer og sekretær samt et menigt foreningsmedlem. Forretningsudvalgets medlemmer vælges på generalforsamlingen for to år ad gangen skiftesvis hvert andet år. Forretningsudvalget afholder årligt mindst to møder, som afholdes efter forretningsudvalgets skøn og behov. Forretningsudvalget indkalder til bestyrelsesmøder og generalforsamlinger i henhold til vedtægterne.

Afdelingerne er selvstyrende og ledes af et afdelingsudvalg med udvalgsformand, udvalgskasserer og udvalgssekretær samt eventuelt menige medlemmer. Alle udvalgsmedlemmer i afdelingerne vælges på afdelingernes respektive årsmøder. Afdelingsudvalgsmøder afholdes efter behov, dog mindst én gang årligt før afholdelse af afdelingens årsmøde, som afholdes i efteråret.

Til såvel forretningsudvalg som til hver afdelingsudvalg vælges mindst en suppleant, som deltager i møderne uden stemmeret. Suppleanter er på valg hvert år.

Der er mulighed for personligt medlemsskab af Sjov Senior Motion, hvis der er for få deltagere til aktiviteten til at danne en afdeling, eller hvis man dyrker en idræt, som ikke er omfattet af Sjov Senior Motions aktivitetspalet, eller hvis man dyrker motion som selvorganiseret aktivitet eller på egen hånd eksempelvis motionsløb og stavgang. Personlige medlemmer er kun valgbare til posterne i forretningsudvalget.

Ekstern organisation.

Sjov Senior Motion er organiseret i Lejre Idrætsunion og i DGI Midt- og Vestsjælland og har dermed accepteret disses vedtægter og bestemmelser. Via medlemskabet af DGI Midt- og Vestsjælland er alle afdelingsmedlemmer, frivillige hjælpere og instruktører dækket af Idrættens Forsikringer, som omfatter arbejdsskadeforsikring, ansvarsforsikring, retshjælpsforsikring, rejseforsikring og psykologisk krisehjælp, så medlemmerne er sikret mod erstatningskrav og flere andre uforudsete udgifter, der kan opstå under aktiviteter i foreningen eller i forbindelse hermed. Læs mere om forsikringerne på https://www.dgi.dk/foreningsledelse/medlemsfordele/idraettens-forsikringer. Sjov Senior Motions medlemmer kan deltage i alle medlemsarrangementer i Lejre Idrætsunion.